انتصاب آیة الله سید ابراهیم رئیسی را برای ریاست قوه قضائیه تبریک میگوییم

انتصاب حضرت آیة الله سید ابراهیم رئیسی دام ظله را برای ریاست قوه قضائیه به ملت ایران تبریک می گوییم. و امیدواریم که ایشان طرف داران یوسف صانعی را از قوه قضائیه پاک سازی فرمایند.